Day: February 12, 2024

मौजे रेणापुरची ग्रामसभा न घेणाऱ्या सरपंच व उपसरपंचास पदावरून हटविणे ग्रामस्थांची मागणी

“शेरमिंद्या गटविकास अधिकारी यांचे ग्रामसेवकास पाठबळ “ भोकर ( प्रतिनिधी ) तालुक्यातील मौजे रेणापूर येथील